Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

I. Nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng bổ nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật trong tổ chức, quản lý Trung tâm hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Nhiệm vụ:

Trình Bộ trưởng chương trình, dự án, chính sách, quy hoạch phát triển, kế hoạch năm năm, hàng năm về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mọi hoạt động của Trung tâm, quản lý hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình, dự án được Bộ trưởng phân công;

Báo cáo việc thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với Bộ trưởng và các đơn vị liên quan theo tiến độ, định kỳ và đột xuất;

Quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, quản lý các nguồn lực khác của Trung tâm theo phân cấp và theo quy định

2. Quyền hạn:

Là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý kinh phí và các nguồn lực khác của Trung tâm, kể cả trường hợp uỷ quyền cho Phó Giám đốc khi đi vắng.

Phân công công tác cho các Phó giám đốc. Khi đi vắng được uỷ quyền cho một Phó giám đốc thay mặt quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm.

Trình Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó giám đốc Trung tâm theo quy định và phân cấp hiện hành. Triển khai cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự các phòng, trạm và các chương trình, dự án; quyết định khen thưởng, nâng lương, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, ký kết hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền quản lý và theo phân cấp quản lý hiện hành.

II. Nhiệm vụ quyền hạn của Phó giám đốc Trung tâm.

Phó giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và quy định hiện hành. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, được Giám đốc giao nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Khi Giám đốc Trung tâm đi vắng, Phó Giám đốc Trung tâm được uỷ quyền quản lý, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động cụ thể của Trung tâm và báo cáo đầy đủ những công việc đã giải quyết theo uỷ quyền.

III. Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm.

Các tổ chức trực thuộc Trung tâm do Bộ thành lập theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm quy định nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, bố trí sắp xếp nhân lực nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện cụ thể và các quy định hiện hành; Các tổ chức trực thuộc Trung tâm có chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận giúp việc cho Giám đốc Trung tâm Quốc gia trong lĩnh vực tổ chức, hành chính quản trị và kế toán.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của phòng:

a) Về Tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực

Chủ trì xây dựng và giúp Giám đốc triển khai chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn lực và sắp xếp bố trí cán bộ, công chức của Trung tâm Quốc gia phù hợp với nhu cầu và quy định hiện hành.

Xây dựng và theo dõi thực hiện các quy định liên quan đến tổ chức và nhân sự trong Trung tâm Quốc gia: quy chế nội bộ (nội quy cơ quan, quy chế làm việc, chế độ báo cáo thống kê,...), cụ thể hoá chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ, tuyển dụng, điều động, bố trí sử dụng và mô tả công việc ở từng vị trí công tác, đánh giá cán bộ công chức của Trung tâm Quốc gia theo đúng các quy định của Nhà nước.

Tham mưu giúp việc Giám đốc trong việc thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; nâng bậc, nâng lương, chuyển ngạch; bảo hiểm xã hội) theo quy định hiện hành.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, báo cáo định kỳ, quản lý lưu trữ hồ sơ về tổ chức cán bộ; theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đoàn ra, đoàn vào.
Tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có liên quan ở địa phương.

b) Về hành chính quản trị

Tổ chức thực hiện công tác văn thư: Quản lý con dấu; tiếp nhận, lưu giữ, cung cấp, phát hành công văn theo yêu cầu hoạt động của Trung tâm Quốc gia có liên quan đến nước sạch và vệ sinh nông thôn trên phạm vi cả nước.
Xây dựng các quy định và quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, trụ sở làm việc của Trung tâm Quốc gia theo quy chế hiện hành và theo các cam kết của các dự án ký với các tổ chức quốc tế. 
Tổ chức phục vụ hội nghị, hội thảo, lễ tân, khánh tiết, đối ngoại của Trung tâm Quốc gia.

Thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, vệ sinh cơ quan và phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Quản lý mạng tin học của đơn vị

c) Về tài chính kế toán: thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật, gồm:

Đề xuất kế hoạch tài chính và tham gia phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm, các chương trình, dự án quốc tế của Trung tâm Quốc gia và theo dõi thực hiện.

Thu thập, phân tích số liệu và tổng hợp các hoạt động tài chính;

Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính kế toán đã phân cấp cho Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ, các Ban quản lý dự án

Thực hiện các hoạt động kế toán, thống kê, quyết toán năm, quyết toán chương trình dự án, báo cáo định kỳ và đột xuất cho Giám đốc, cơ quan tài chính cấp trên và cơ quan khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.

d) Thanh tra của thủ trưởng: thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành luật và các văn bản của Bộ trong mọi hoạt động của Trung tâm Quốc gia để báo cáo Giám đốc và trình Bộ theo quy định.

e) Tham gia dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc.

f) Về tổ chức của Phòng: Phòng Tổ chức, Hành chính có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các cán bộ, viên chức. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo quy định và giao nhiệm vụ

Số lượng cán bộ, viên chức do Giám đốc quy định, nhiệm vụ của từng người do Trưởng phòng phân công phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, vị trí công tác và bản mô tả công việc do Trung tâm ban hành.

 

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Phòng Kế hoạch, Tổng hợp là bộ phận giúp việc cho Giám đốc Trung tâm Quốc gia trong lĩnh vực kế hoạch và tổng hợp của Trung tâm Quốc gia .

a) Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của phòng

Chủ trì chuẩn bị Chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm của Trung tâm Quốc gia và đề xuất, theo dõi việc triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
Theo dõi, tổng hợp về tình hình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên phạm vi toàn quốc.

Thống kê, cập nhật, tổng hợp báo cáo về kế hoạch, tình hình thực hiện các dự án trong nước và quốc tế do Trung tâm Quốc gia thực hiện; thực hiện báo cáo công tác trong tháng, quý, năm gửi bộ và các cơ quan liên quan theo quy định hiện hành.

Tham gia xây dựng kế hoạch, qui hoạch, Chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

Đầu mối đề xuất về công tác chuẩn bị đầu tư.

 

 

Đầu mối thực hiện công tác theo dõi đánh giá. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Đầu mối theo dõi công tác giám sát đánh giá.

 

Đầu mối giúp việc Giám đốc theo dõi, tổng hợp các hoạt động hợp tác quốc tế. Phiên dịch, biên dịch, chuẩn bị các tài liệu liên quan của Trung tâm Quốc gia phục vụ cho lãnh đạo Trung tâm Quốc gia làm việc với các đối tác quốc tế.

 

Theo dõi số liệu thống kê của ngành về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn trên toàn quốc.

 

Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, qui trình, qui phạm, tài liệu hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn.
Tham gia hoặc chủ trì một số dự án trong nước và Quốc tế do Giám đốc phân công.

 

Tham gia công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và HTQT.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

 

Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu của Phòng theo quy định.

 

b) Về tổ chức của Phòng

 

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các cán bộ, viên chức. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo quy định và giao nhiệm vụ.

 

Số lượng cán bộ, viên chức của phòng do Giám đốc Trung tâm quy định, nhiệm vụ của từng người do Trưởng phòng phân công phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, vị trí công tác và bản mô tả công việc do Trung tâm ban hành.

 

3. Phòng Thông tin - Truyền thông

 

Phòng Huấn luyện - Truyền thông là bộ phận giúp việc cho Giám đốc Trung tâm Quốc gia trong các hoạt động huấn luyện và tuyên truyền nhằm phổ biến khoa học kỹ thuật và nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của phòng:

 

Đề xuất và triển khai kế hoạch huấn luyện, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về quản lý, về chuyên môn, nghiệp vụ, về khoa học, công nghệ…cho hệ thống trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh và địa phương; hướng dẫn công tác nâng cao năng lực cho các địa phương.

 

Đề xuất và triển khai các hoạt động về tuyên truyền vận động xã hội về lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân nông thôn; Hướng dẫn các Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong hoạt động Thông tin - Giáo dục - truyền thông.

 

Đề xuất và triển khai các chương trình truyền thông (bao gồm truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp); các chiến dịch truyền thông hoặc tổ chức các sự kiện.

 

Thực hiện các chương trình truyền thông (bao gồm truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp); các chiến dịch truyền thông hoặc tổ chức các sự kiện 
Xuất bản bản tin; duy trì và cập nhật thông tin cho trang thông tin điện tử và thư viện điện tử của Trung tâm Quốc gia; sản xuất các tài liệu truyền thông về lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

 

Thực hiện các dự án về huấn luyện, truyền thông lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

 

Chủ trì đề xuất và triển khai kế hoạch huấn luyện và tuyên truyền vận động xã hội sau khi được duyệt; tham gia xây dựng kế hoạch chung của Trung tâm.
Chủ trì thực hiện các dự án về huấn luyện và truyền thông do Trung tâm phân công.

 

Tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng mô hình điểm, dự án điển hình.

 

Tham gia tổ chức hội thảo chuyên đề, các mô hình cấp nước và vệ sinh môi trường trong cộng đồng, khuyến cáo mở rộng mô hình.

 

Tham gia giúp việc Giám đốc thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn.

 

Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình truyền thông, các đợt hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tham gia triển lãm về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Biên tập và phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Trung tâm.

 

Tư vấn về lĩnh vực huấn luyện và truyền thông.

 

Quản lý nhân lực, tài liệu và các nguồn lực khác được giao.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

 

b) Về tổ chức của Phòng

 

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các cán bộ, viên chức. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo quy định và giao nhiệm vụ.

 

Số lượng cán bộ, viên chức của phòng do Giám đốc Trung tâm quy định, nhiệm vụ của từng người do Trưởng phòng phân công phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, vị trí công tác và bản mô tả công việc do Trung tâm ban hành.

 

4. Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

 

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là bộ phận giúp việc cho Giám đốc Trung tâm Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động khoa học, công nghệ cấp nước sạch nông thôn.

 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của phòng:

 

Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chuẩn, định mức, các giải pháp kỹ thuật về cấp nước và vệ sinh môi trường phù hợp cho các vùng miền trên cả nước.
Tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cấp nước sạch; xử lý nước, chất thải và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Hướng dẫn các thiết kế, lựa chọn công nghệ; tư vấn trong đấu thầu, ký kết hợp đồng; theo dõi Kỹ thuật - công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Hướng dẫn các thiết kế, lựa chọn công nghệ, tư vấn trong đấu thầu, ký kết hợp đồng; theo dõi kỹ thuật – công nghệ và vệ sinh môi trường nông thôn.
Thực hiện các dự án, đề tài khoa học công nghệ về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Trung tâm.

 

Chọn lựa đề xuất, tổng kết để nhân rộng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thực hiện các dự án thí điểm, các mô hình thí điểm về công nghệ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Chuẩn bị, tham gia nội dung tập huấn về kỹ thuật và công nghệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo dõi, tổng hợp các hoạt động hợp tác quốc tế.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

 

b) Về tổ chức của Phòng.

 

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các cán bộ, viên chức. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo quy định và giao nhiệm vụ.

 

Số lượng cán bộ, viên chức của phòng do Giám đốc Trung tâm quy định, nhiệm vụ của từng người do Trưởng phòng phân công phù hợp với chức danh tiêu chuẩn, vị trí công tác và bản mô tả công việc do Trung tâm ban hành.

 

5. Phòng kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường

 

Phòng kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường là bộ phận giúp việc Trung tâm Quốc gia có nhiệm vụ phân tích, đánh giá kiểm soát chất lượng nước và môi trường.

 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Phòng:

 

Tổ chức kiểm soát chất lượng nước, môi trường nông thôn trên phạm vi toàn Quốc.

 

Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo chất lượng nước và môi trường.

 

Giám sát, thẩm tra và kiến nghị các giải pháp đảm bảo chất lượng nước sạch, môi trường nông thôn.

 

Đánh giá tác động môi trường.

 

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường: Chất lượng không khí, nước ngầm, nước mặt, nước thải, mẫu đất, mẫu phân, mẫu bùn. Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ, lượng vết các kim loại nặng trong nước, đất.

 

Tham gia tư vấn thiết kế, xử lý ô nhiễm nước, không khí, môi trường nông thôn.

 

Tham gia huấn luyện kiểm tra năng lực, giám sát hoạt động kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường cho các tỉnh.

 

Tổng hợp, phổ biến các quy định của Việt Nam và các tổ chức Quốc tế, khu vực về số lượng chỉ tiêu, mức giới hạn, phương pháp kiểm nghiệm nước và môi trường nông thôn.

 

Tổ chức xây dựng, đánh giá và công nhận các phương pháp kiểm nghiệm trọng tài, các phương pháp kiểm tra nhanh, chỉ đạo thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường nông thôn.

 

Nghiên cứu, kiểm tra, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ ô nhiểm cao về nước và môi trường nông thôn.

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng nước và môi trường nông thôn.

 

Tham gia tập huấn, hướng dẫn kiểm tra năng lực, giám sát hoạt động kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giám đốc phân công.

 

6. Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ

 

Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ có các nhiệm vụ sau:

 

Tổ chức nghiên cứu, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ, vật liệu mới trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;

 

Triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường:

 

Tư vấn đầu tư, quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, khảo sát, định giá xây dựng, thiết kế các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường;

 

Thi công, giám sát thi công công trình cấp nước và vệ sinh môi trường;

 

Khảo sát, điều tra và lập quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;

 

Phân tích chất lượng nước và môi trường;

 

Thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toán chuyên ngành cấp nước và vệ sinh môi trường;

 

Khảo sát, khoan thăm dò và khoan khai thác nguồn nước ngầm phục vụ cấp nước;

 

Cung ứng vật tư, thiết bị chuyên ngành;

 

Huấn luyện, đào tạo kỹ thuật - công nghệ về quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn