1. Quy hoạch; khảo sát, thiết kế, giám sát;

2. Thăm dò khai thác nước ngầm, nước mặt; cung ứng vật tư thiết bị;

3. Kiểm nghiệm chất lượng nước và môi trường;

4. Đánh giá tác động môi trường và môi trường chiến lược về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.