Tên dự án: Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - UBND 4 tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Cơ quan thực hiện:

- Ban quản lý dự án Trung ương (CPO) - Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Ban quản lý dự án 4 tỉnh (PPMU) Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Mục tiêu và quy mô của dự án: 

Mục tiêu của dự án:

- Đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của cộng đồng một cách đầy đủ.

- Nâng cao hiểu biết/ nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch.

- Nâng cao năng lực cộng đồng dân cư làng xã trong việc xây dựng kế hoạch và quản lý các công trình hạ tầng cơ sở và cho chính quyền địa phương.

Quy mô dự án:

- Giai đoạn 1 từ 2005 – 2010 bao gồm 4 tỉnh Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Mỗi tỉnh bao gồm nhiều tiểu dự án, mỗi Tiểu dự án được xác định phạm vi cấp nước có thể là một xã hoặc cụm liên xã tuỳ theo điều kiện địa lý và nhu cầu. Tổng số xã thuộc 4 tỉnh tham gia giai đoạn 1 dự án là 120 xã với số dân phục vụ khoảng 800.000 người.

Tại 4 tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Thời gian hoạt động của dự án: Từ 2/3/2006 - 30/6/2011, kéo dài: 30/6/2013

Cơ chế tài chính trong nước: Cho vay lại theo văn bản số 15616/BTC-TCĐN ngày 1/12/2005 của Bộ Tài chính và được mở 02 tài khoản đặc biệt 01 tài khoản cho CPO và 01 tài khoản chung cho 04 tỉnh vùng dự án.


Các Hợp phần Dự án và phân bổ Ngân sách

TT

Hợp phần

Chi phí phân bổ (triệu US$)

Tổng chi phí (triệu US$)

Ban đầu

Tài trợ Bổ sung

Ban đầu

Tài trợ Bổ sung

1

Hợp phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Cấp nước và Vệ sinh

45,837

70,124

115,962

2

Hợp phần Thay đổi Hành vi Vệ sinh   

1,730

0,327

2,057

3

Tăng cường Năng lực Cộng đồng và Thể chế Chính quyền Địa phương và Đơn vị Quản lý 

0,886

0,669

1,117

4

Hỗ trợ Quản lý Dự án, Giám sát và Đánh giá

1,667

2,281

3,949

TỔNG

50,123

65,271

123,526


STT Nội Dung
1