Luật - Pháp lệnh

STT Số/Ký hiệu Ban Hành Hiệu Lực Trích yếu
1

33/2013/QH13

6/19/2013

5/1/2014

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

2

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13

11/26/2013

7/1/2014

Luật Đấu thầu

3

Danh mục 217 Luật, Bộ luật của Việt Nam

9/14/2018

9/14/2018

Danh mục 217 Luật, Bộ luật của Việt Nam